Chanava

Zateplenie

Aplikačné pokyny pre Thermosilit® omietku

Aplikačné pokyny pre Thermosilit® omietku.

Úvod:

Aplikácia Thermosilit® omietky prebieha podobne ako pri bežných jadrových omietkach. Zásadný rozdiel je v jej hmotnosti a rýchlosti schnutia. Thermosilit® omietka je 5-8 krát ľahšia ako bežné jadrové omietky a preto je jej aplikácia aj manipulácia s ňou podstatne jednoduchšia. Thermosilit® omietka vďaka vynikajúcej paropriepustnosti rýchlejšie a rovnomernejšie schne.

Balenie omietky

Omietka sa dodáva v nasledovnom zložení:

  • 100 l balenie Thermosilit plnivo (polypropylénové vrece)
  • 20 kg balenie vápennej kaše (igelitové vrece)
  • 4,3 kg balenie Thermosilit spojivo (papierové vrecko)

Pracovné podmienky

Minimálna teplota vzduchu a podkladu – steny pri aplikácii Thermosilit® omietky je +10 °C. Pri dodržaní špeciálnych postupov je ju možné aplikovať od + 5 °C. Maximálna odporúčaná teplota je 28 °C. V prípade vyšších teplôt, alebo za priameho slnečného žiarenia sa odporúča chrániť stavbu tienením (plachty, siete a pod.) a vlhčiť omietku po dobu dvoch dní po aplikácii. Zateplenie neaplikujte za silného vetra, alebo dažďa. Pri aplikácii v interiéri zabrániť silnému prievanu.

Príprava podkladu

Pred začatím prác je nutné skontrolovať existujúci podklad, ktorý musí byť čistý, odmastený, suchý a nosný, s prídržnosťou povrchovej úpravy min. 1 MPa, mechanické vlastnosti sa posudzujú vizuálne a poklepom, prípadne odtrhovými skúškami. Pri štandardných jadrových omietkach podklad nesmie vykazovať vyššiu nerovnosť než 1 cm na dĺžke 2 m (merané latou), v prípade použitia Thermosilit omietky vieme vyrovnať prípadné väčšie nerovnosti v rámci samotného nanášania omietky.

Otvory a praskliny by mali byť pred aplikáciou zatreté maltou, alebo Thermosilit omietkou a nechať preschnúť. V prípade, že škáry v murive nie sú úplne vyplnené a vyschnuté, hrúbka v mieste škár je oveľa väčšia a vysychanie bude pomalšie, čo môže mať za následok vznik prasklín. Staršie murivo treba zbaviť na povrchu zvetraných a odpadávajúcich kúskov. Pred každou aplikáciou omietky overte nasiakavosť muriva a priľnavosť malty. Vo väčšine prípadov je potrebné pred samotnou aplikáciou podklad navlhčiť.

Pred aplikáciou Thermosilit® omietky musí byť podklad zdrsnený napr. cementovým prednástrekom (cementovo - pieskový špric), ktorý má v závislosti od savosti materiálu pokrývať minimálne 50% plochy. Pri savých materiáloch ako pálená tehla stačí pokryť 50% plochy, pri málo savých je potrebné pokryť 95-100% plochy. Do prednástreku sa ako kamenivo používa ostrý piesok s frakciou minimálne 4 mm.

Ako alternatívu k prednástreku je možné v prípade savých povrchov použiť mechanické zdrsnenie samotného povrchu prostredníctvom vrypov.

Ďalšou alternatívou je použitie mechanicky kotvených sieťok.

Počas aplikácie systému je nutné v závislosti na hrúbke omietky vymeniť parapetné plechy, atikové plechy, kotvy bleskozvodov, dažďových zvodov a ďalších konštrukcií na fasáde.

Založenie systému.

Na založenie zatepľovacieho systému Thermosilit omietka slúžia zakladacie lišty vyrábané na príslušnú hrúbku požadovanej izolácie. Vo výške, kde má začať aplikácia omietky, kotvíme zakladacie lišty pomocou zatĺkacích hmoždiniek vo vzdialenosti 300 až 500 mm. Na vonkajších a vnútorných rohoch je nutné lišty zastrihnúť do odpovedajúcich uhlov tak, aby „odkvapová hrana“ na lište prirodzene „prebiehala“.

Pred samotným nanášaním sa zhotovia omietniky, ktorými sa určí hrúbka nanášanej vrstvy. Omietniky sa aplikujú v množstve a vzdialenostiach určujúcich klasickú prácu s omietkou a takisto aj od druhu a rozsahu špaliet vymedzujúcich stavebné otvory (okná, dvere, ...). Špalety môžu byť z rôznych materiálov, v zásade ich rozdeľujeme na dva druhy, a to špalety ktoré budú zabudované do stavby a tie, ktoré budú odstránené a upravené omietkovou zmesou. Zabudovatelné špalety sú z polystyrénu fasádneho, extrudvaného, kombidosák v závislosti od možnosti a potreby stavby. V prípade úzkych špaliet sa aplikujú šambrány, ktoré ich nahrádzajú, s možnosťou zapustenia alebo vypustenia v obvode okien. Toto riešenie si nevyžaduje rohové lišty pokiaľ dané rohy nie sú externe namáhané. Vyberateľné špalety sú drevené špalety, ktoré po aplikácii zateplenia treba vybrať, danú plochu zarovnať a zabezpečiť rohovými lištami kvôli oteru vzdornosti.

Rovnakým spôsobom sa ošetrujú aj rohy stavieb.

Miešanie:

Thermosilit® omietka sa vyrába na stavbe miešaním v spádových miešačkách, alebo v miešačkách s núteným miešaním. Minimálny objem miešačky je 160L. Vždy je potrebné zmiešať celý obsah balenia, nikdy neodsypujte len časť balenia. Je potrebné dodržiavať pokyny dodávateľa pre presné dávkovanie jednotlivých komponentov a časy miešania. Predovšetkým je potrebné výrazne neprekročiť odporúčaný čas miešania, pretože môže dôjsť k mechanickému poškodeniu peliet Thermosilitu a tým aj strate objemu zmesi. Pre výrobu omietky v miešačke s núteným miešaním na stavbe je dôležité poznať jej objem pre správne dávkovanie všetkých suchých a mokrých zložiek omietky a zámesovej vody. Pred miešaním v miešačke s Thermosilitom odporúčame vápennú kašu premiešať tak, aby vznikla homogénna zmes.

Do miešačky najskôr nasypeme suché komponenty - Thermosilit plnivo a Thermosilit spojivo. Tieto sa premiešajú 2-3 minúty. Následne pridáme vápennú kašu (odporúča sa kašu pred pridaním do miešačky rozmiešať). Postupne, v závislosti od okolitých podmienok pridávame 30-35 litrov vody, tak aby bola dosiahnutá správna konzistencia zmesi. Následne miešame 3-5 minút. Hotovú zmes je pri strojovom omietaní potrebné spotrebovať do 15 minút, pri ručnom do 30 minút. Ak zmes stojí dlhšie je potrebné do nej opätovne doliať vodu a krátko premiešať. V závislosti od podmienok je niekedy potrebné aj v rámci týchto limitov zmes dodatočne mierne zriediť s vodou. V prípade riedkej zmesy sa táto môže zahusťovať jedine Thermosilit plnivom.

Pri práci s Thermosilit omietkou ako aj s vápennou kašou dbajte na svoju bezpečnosť. Hotová omietka obsahuje vysoký pomer vápna a je teda silne zásaditá. Používať vhodné osobné ochranné pomôcky, tak aby na tele nebola nechránená pokožka a je potrebné venovať obzvlášť vysokú pozornosť ochrane očí. Pri manipulácii s omietkou sledujte pohyb okolo seba.

Aplikácia:

Ručná aplikácia:

Thermosilit® omietku nahadzujeme murárskou lyžicou. Po dosiahnutí požadovanej hrúbky, stiahnuť navlhčenou hladkou drevenou, umelohmotnou alebo hliníkovou latou. Nikdy nesťahovať okamžite po aplikácii. Je potrebné počkať 15 až 30 minút v závislosti na poveternostných podmienkach, kým na povrchu omietka mierne zaschne a následne kým je pod povrchom mokrá stiahnuť.  Po zavädnutí je možné povrch vybrúsiť. Minimálna hrúbka celkovej vrstvy Thermosilit omietky je 20mm. Až do hrúbky omietky 40 mm sa pracuje v jednej vrstve, v prípade nanášanej vrstvy nad 40 mm sa odporúča viacvrstvové spracovanie. Odporúčaná hrúbka jednej vrstvy je 20-30 mm. Ak sa nanesie pri jednom nahodení viac ako 40 mm môžu sa tvoriť zväčšené praskliny, ktoré v krajnom prípade môžu viesť až k opadaniu omietky. Ak sa pri prvom nahodení nedosiahne hrúbka 40 mm, druhé nahodenie je možné, v závislosti od podmienok, realizovať systémom čerstvé do čerstvého už po 30-60tich minútach pri ideálnych poveternostných podmienkach. Pri nahadzovaní čerstvé do čerstvého sa vždy odporúča urobiť skúšku priľnavosti. Povrch medzi jednotlivými vrstvami sa nezarovnáva. V závislosti od podmienok sa ďalšia vrstva nanáša po 24 - 36 hodinách. Predchádzajúcu vrstvu môže byť potrebné pred aplikáciou navlhčiť. Ďalšia vrstva sa nanáša na čerstvý ale zavädnutý podklad. Takto je možné postupovať až do celkovej hrúbky 200 mm. V priebehu 24-48 hodín po aplikácii je povrch potrebné chrániť pred dažďom a silným slnečným žiarením.

V mieste styku dvoch rôznych materiálov v podklade (zmiešané resp. napájané murivá) môže byť potrebné omietku vystužiť resp. dilatovať. Thermosilit omietka je pružný materiál a preto sa odporúča previesť skúšku, či je potrebné pristúpiť k vystuženiu omietky. Vystuženie omietky nemusí úplne odstrániť vznik trhlín, ale znižuje ich tvorbu. Vystužovanie omietky sa vyhotovuje tak, že sa na podklad nanesie omietka v cca. 2/3 uvažovanej hrúbky a následne stiahne latou. Do stiahnutej vrstvy omietky sa ľahko zatlačí výstuž strojových omietok. V nasledujúcom kroku výstuž prekryjeme zvyšnou vrstvou. Ak dôjde v mieste dilatácie k popraskaniu je nutné tieto miesta ošetriť Thermosilit® omietkou.

Alternatívnym postupom pri vystužovaní Thermosilit omietky je pridať spevňujúce vlákna do omietky pri jej miešaní.

Strojová aplikácia:

Pri použití omietacieho stroja postupujeme podľa návodu na obsluhu, na vedomí treba mať hlavne bezpečnosť pri práci. Pri strojovej aplikácii nanášame v jednej vrstve 30 až 40 mm v závislosti od poveternostných podmienok. Minimálna celková hrúbka Thermosilit omietky je 20 mm. Ak sa nanesie pri jednej vrstve viac ako 40 mm môžu sa tvoriť praskliny, ktoré v krajnom prípade môžu viesť až k opadaniu omietky. Pri väčších plochách si omietanú plochu rozdelíme lištami na menšie celky pričom dodržiavame požadovanú hrúbku konečnej omietky. Nanášame postupne od spodných krajov až po vrch v tvare húsenice. Po 30-60tich minútach je možné pokračovať systémom čerstvé na čerstvé, stále treba mať na zreteli optimálne poveternostné podmienky, pri ich zmene sa časové hľadisko predlžuje. Pri striekaní čerstvé na čerstvé sa vždy odporúča urobiť skúšku priľnavosti. Až do hrúbky omietky 60 mm sa pracuje v jednej vrstve, v prípade nanášanej vrstvy nad 60 mm sa odporúča viacvrstvové spracovanie. Pre zníženie tvorby prasklín sa odporúča naniesť prvú vrstvu v hrúbke 10-15 mm a následne po 30 minútach sa môže nanášať druhá vrstva v hrúbke do 40 mm. Povrch medzi jednotlivými vrstvami sa nezarovnáva.

V závislosti od podmienok sa ďalšia vrstva nanáša po 24 -36 hodinách. Predchádzajúcu vrstvu je potrebné pred aplikáciou navlhčiť. Ďalšia vrstva sa nanáša na čerstvý ale zavädnutý podklad. Takto je možné postupovať až do celkovej hrúbky 200 mm. S narastajúcou hrúbkou je sa čas schnutia medzi jednotlivými vrstvami predlžuje. V priebehu 24-48 hodín po aplikácii je povrch potrebné chrániť pred dažďom a silným slnečným žiarením.

Po dosiahnutí požadovanej hrúbky, stiahnuť navlhčenou hladkou drevenou, umelohmotnou alebo hliníkovou latou. Nikdy nesťahovať okamžite po aplikácii. Je potrebné počkať 15 až 30 minút v závislosti na poveternostných podmienkach, kým na povrchu omietka mierne zaschne a následne kým je pod povrchom mokrá stiahnuť.  Po zavädnutí je možné povrch vybrúsiť.

V mieste styku dvoch rôznych materiálov v podklade (zmiešané resp. napájané murivá) môže byť potrebné omietku vystužiť resp. dilatovať. Thermosilit omietka je pružný materiál a preto sa odporúča previesť skúšku, či je potrebné pristúpiť k vystuženiu omietky. Vystuženie omietky nemusí úplne odstrániť vznik trhlín, ale znižuje ich tvorbu. Vystužovanie omietky sa vyhotovuje tak, že sa na podklad nanesie omietka v cca. 2/3 uvažovanej hrúbky a následne stiahne latou. Do stiahnutej vrstvy omietky sa ľahko zatlačí výstuž strojových omietok. V nasledujúcom kroku výstuž prekryjeme zvyšnou vrstvou. Ak dôjde v mieste dilatácie k popraskaniu je nutné tieto miesta ošetriť Thermosilit® omietkou.

Alternatívnym postupom pri vystužovaní Thermosilit omietky je pridať spevňujúce vlákna do omietky pri jej miešaní.

V prípade, že je možné pozorovať tvorbu prasklín, je potrebné omietku dodatočne navlhčiť, prípadne viac navlhčiť podklad omietky.

Záverečná úprava.

V závislosti od požiadaviek zákazníka je možné previesť záverečnú úpravu Thermosilit® omietky dekoračnou omietkou alebo farbou. Odporúčajú sa predovšetkým úpravy s veľmi dobrou paropriepustnosťou a dobrými vodoodpudivými vlastnosťami.

Vlastnosti
Prečo zatepliť s Thermosilit omietkou
Aplikačné pokyny pre Thermosilit® omietku
Najčastejšie kladené otázky

Kontakt na nás