Chanava

Zateplenie

Prečo zatepliť s Thermosilit omietkou

THERMOSILIT® Omietka – prečo zatepliť s Thermosilitom?

V súčasnosti používané zatepľovacie systémy na báze polystyrénu a minerálnej vlny majú rad známych aj menej známych nevýhod. Použitím Thermosilit® omietky sa eliminujú všetky doteraz známe problémy zatepľovacích systémov:

 • Životnosť. Ak sú polystyrén a minerálna vlna vystavené pôsobeniu slnečného žiarenia a vlhkosti rýchlo strácajú svoje vlastnosti. Preto v prípade dodatočného zateplenia musia byť chránené pred vplyvmi počasia. V súčasnosti túto ochranu predstavuje vrchná, koncová omietka s hrúbkou 1,5 – 2 mm. Životnosť takéhoto systému je teda závislá od kvality a životnosti použitej omietky. Je zrejmé, že omietka s takouto hrúbkou nemôže účinne chrániť celý systém viac ako 15 - 20 rokov. Je dokázané, že v omietkach sa objavujú praskliny už po niekoľkých rokoch. Príčinou ich vzniku sú rozdielne teploty ochrannej omietky a tepelného izolantu. Omietka sa v lete pôsobením slnečného žiarenia zohrieva, v závislosti od použitého farebného odtieňa, na 60-80 C, čo je o 20-40 C viac ako teplota izolantu a tým sa vytvárajú medzi nimi veľké napätia a dochádza k popraskaniu omietok a vzniku mikrotrhlín. Tomuto sa z dlhodobého hľadiska, pri dnes používaných materiáloch, prakticky nedá zabrániť. Následne sa cez tieto praskliny do celého systému dostáva voda, ktorá svojim eróznym pôsobením dramaticky znižuje životnosť a účinnosť celého systému. Z uvedeného dôvodu účinnosť takéhoto zateplenia postupne klesá a na konci životnosti je výrazne nižšia ako v prvých rokoch. Jediným spôsobom ako sa vyhnúť stratám tepelnoizolačných vlastností a predĺženiu životnosti je používanie drahých omietok a ich pravidelná údržba, čo systém výrazne predražuje. Predovšetkým pravidelná údržba je kameňom úrazu, pretože obzvlášť pri vysokých budovách je mimoriadne finančne náročná. Preto je účinnosť bežného zateplenia v 10 roku životnosti nižšia ako v prvom roku. Pri výrobe Thermosilit® omietky sa používajú výlučne materiály, ktoré sú overené časom a svoju trvanlivosť dokazujú už stáročia. Thermosilit omietka tvorí jednotný, homogénny a pružný celok s maximálnou hrúbkou 20 cm. Keďže ide o homogénnu vrstvu s rovnakým koeficientom tepelnej vodivosti po celej hrúbke, možnosť vzniku tepelných mostov je eliminovaná a výrazne sa zníži riziko vzniku prasklín. Thermosilit® omietka dokáže pracovať aj s veľmi pružným povrchom ako je napríklad drevo. Ak by sa aj napriek tomu (napr. pri mechanickom poškodení) voda dostala hlbšie nedôjde k degradácii celého systému, pretože Thermosilit® omietka je vodoopudivá a paropriepustná v celom svojom priereze. Thermosilit® nepotrebuje ochranu pred vlhkosťou ani slnečným žiarením. Povrchovo sa môže ošetriť omietkou, alebo farbou, ale jeho životnosť nie je závislá od povrchovej úpravy. Keďže hlavným spojivom je vápno, toto časom karbonizuje a vytvára sa vápenec – prírodná hornina.
 • Trvalé tepelnoizolačné vlastnosti. Minerálna vlna a polystyrén strácajú svoje tepelnoizolačné vlastnosti pod vplyvom vlhkosti. Vlhkosť sa môže dostať do systému niekoľkými spôsobmi: mechanickým poškodením napr. prasklinami, kondenzáciou, alebo absorpciou vzdušnej vlhkosti. Ku kondenzácii dochádza v zimnom období nepretržite, keďže rosný bod pri zateplení z vonkajšej strany by mal vždy byť posunutý do tepelného izolantu. Polystyrén má vysokú vodoodpudivosť, ale nízku paropriepustnosť, takže ak sa v ňom vlhkosť skondenzuje trvá až 40-80 krát dlhšie ako v Thermosilite alebo minerálnej vlne, kým sa táto vlhkosť vyparí. Už 1%-né zvýšenie vlhkosti zníži jeho tepelno izolačné vlastnosti až o 15%. Z uvedeného dôvodu ak sa v polystyréne zvýši vlhkosť napr. kondenzáciou, trvá oveľa dlhšie ako v prípade Thermosilitu®, alebo minerálnej vlny, kým sa tejto vlhkosti zbaví a vrátia sa mu pôvodné izolačné vlastnosti. V prípade minerálnej vlny, ktorá nie je prirodzene vodoodpudivá, trvalý výskyt zvýšenej vlhkosti môže viesť ku vzniku pliesní a trvalému poškodeniu tepelnoizolačných vlastností. Dnešné fasádne minerálne vlny majú vodoodpudivú úpravu, ale je dokázané, že po niekoľkých rokoch sa jej účinok výrazne znižuje a následne môže dochádzať ku vzniku pliesní, ktoré poškodia jej vnútornú štruktúru a tým aj jej tepelno izolačné vlastnosti. Thermosilit® omietka je vodoodpudivá a súčasne veľmi dobre paropriepustná, takže si dokáže udržať po celú dobu životnosti prakticky rovnaké tepelnoizolačné vlastnosti. Samotný Thermosilit®, ktorý slúži ako tepelný izolant v Thermosilit® omietke je vyrobený zväčšením objemu sopečných hornín, takže ide v svojej podstate o kameň, ktorý vplyvom vysokých teplôt získal tepelno izolačné vlastnosti. Tento kameň pri použití v Thermosilit® omietke prakticky nepodlieha žiadnemu starnutiu a jeho tepelno izolačné vlastnosti preto zostávajú nemenné.
 • Ekonomická návratnosť zateplenia. Ako už bolo uvedené bežné zateplenie vyžaduje ochranu prostredníctvo veľmi kvalitných a teda aj drahých omietok. Tento fakt, však výrazne zvyšuje cenu týchto systémov. Faktom je, že pri zateplení s 5-8 cm polystyrénom samotný izolant predstavuje len 10-15% celkovej ceny zateplenia. Najväčšiu finančnú položku predstavujú ochranné omietky a lepidlá. Životnosť týchto častí zatepľovacích systémov je však nižšia ako samotných izolantov. Ak je teda potrebné po 10 alebo 15 rokoch pristúpiť k oprave zatepľovacieho systému, táto oprava bude klásť na stavebníka prakticky rovnaké finančné nároky ako nový zatepľovací systém. V závislosti od tepelno izolačných vlastností pôvodnej konštrukcie a kvality zatepľovacieho systému, má samotné zateplenie obvodového plášťa pomerne nízku finančnú návratnosť 10-15 rokov. Ak vezmeme do úvahy, že životnosť bežných zatepľovacích systémov sa odhaduje na 15-20 rokov, tak čisto z energetického hľadiska môže byť ekonomická návratnosť sporná. Zateplenie má však rad ostatných výhod ako sú ochrana pôvodnej konštrukcie a z toho vyplývajúce predĺženie jej životnosti, zlepšenie hygienických pomerov a klimatickej pohody ako aj estetická stránka. Navyše pri nekvalitne postavených budovách, ako sú paneláky postavené v 60 a 70 rokoch minulého storočia, sa veľké energetické straty uskutočňujú cez praskliny a štrbiny obvodového plášťa. Thermosilit® omietka má rádovo vyššiu životnosť ako bežné zateplenia, nestráca tepelnoizolačné vlastnosti a nedegraduje pod vplyvom vlhkosti a slnečného žiarenia. Preto ju nie je potrebné dodatočne chrániť drahými systémami. Stačí použiť bežné vápenno cementové omietky pre zvýšenie odolnosti voči tlaku, alebo vápenné farby ako estetickú povrchovú úpravu.
 • Ľahká a rýchla aplikácia. Je známe, že zateplenie bežnými systémami si vyžaduje dlhé technologické prestávky, čiže nie je možné ho kvalitne aplikovať v priebehu niekoľkých dní. Výsledkom je, nielen zvýšenie nákladov vyplývajúce z dlhšieho prenájmu lešení, ale aj estetické znehodnotenie budovy lešením, niekedy aj po dobu niekoľkých mesiacov.
  Aplikácia celého systému Thermosilit® omietky môže prebiehať systémom „mokré na mokré“, takže nie sú potrebné žiadne technologické prestávky a kompletné zateplenie aj s povrchovou úpravou môže byť aplikované za jeden deň.
 • Tepelné mosty. V bežných zatepľovacích systémoch sa používa veľa materiálov s rôznou tepelnou vodivosťou (lepidlo, výstužná sieťka, tepelný izolant, omietka), čím dochádza k vzniku tepelných mostov a z toho vyplývajúcej kondenzácii a možnosti poškodenia celej konštrukcie. Sú notoricky známe problémy keď sa celé bloky polystyrénu odpojili od konštrukcie a to buď pri použití zlého lepidla, prípadne jeho nedostatku, alebo jednoducho preto, lebo dochádzalo pravidelne ku kondenzácii v lepidle, ktoré vplyvom vlhkosti degradovalo a polystyrén zo steny spadol. Preto je nevyhnutné na uchytenie polystyrénu a minerálnej vlny používať aj mechanické kotvenie – skrutky s hmoždinkami. Tieto sú však kvôli rozdielnej tepelnej vodivosti a tepelnej kapacite príčinou vzniku tepelných mostov a kondenzácie, čo takisto z dlhodobého hľadiska znižuje účinnosť a životnosť týchto zatepľovacích systémov. Dobre známe sú aj problémy s tepelnými mostami a následnou tvorbou plesní v rohoch miestností, ktoré vyplývajú z väčšej náročnosti aplikácie v rohoch stien, ktorá vedie k častým chybám v zateplení.
  Thermosilit® omietka nepotrebuje žiadne lepidlá ani mechanické kotviace prvky. Ako spojivo používa kvalitnú vápennú kašu, ktorá osvedčila svoje schopnosti na stavbách, ktoré vydržali niekoľko storočí. Thermosilit® omietka vytvára jednotnú vrstvu bez tepelných mostov s vynikajúcou priľnavosťou k povrchu a vynikajúco odoláva vlhkosti. Takisto v rohoch vytvorí homogénny celok a nie sú potrebné žiadne zvláštne rohové prvky. Pri fasádach s oblúkovým tvarom prakticky neexistuje iný spôsobom ako kvalitne a za rozumnú cenu zatepliť.
 • Plesne. Ako už bolo uvedené, bežné zateplenie nie je schopné zabrániť vzniku zvýšenej vlhkosti, ktorá je príčinou vzniku pliesní. Tieto vznikajú ako na exteriérovom povrchu, tak aj vo vnútri zateplenia. Výrobcovia to riešia pridávaním protiplesňových prídavkov do vonkajších omietok. Ide však o jedy, ktoré sa postupne uvoľňujú do prostredia a ich účinok navyše časom klesá. Toto však rieši len vznik pliesní na povrchu, ale podstatnému poškodeniu, ktoré spôsobuje pleseň vo vnútri zateplenia, v dôsledku kondenzácie, nezabráni.
  Thermosilit® omietka je vďaka použitému vápnu, silne alkalická a počas celej životnosti systému neumožňuje vznik pliesní. Naopak má vynikajúce dezinfekčné účinky. Pri použití z interiérovej strany je možné udeliť garanciu, že sa pleseň nebude tvoriť ani z interiérovej strany a to nezávisle od množstva vyprodukovanej vlhkosti v interiéri.
 • Ekológia. Výroba polystyrénu a minerálnej vlny je energeticky náročná a v prípade polystyrénu sa ako vstupná surovina používa ropa. Vo vyspelých krajinách Európskej únie sa zateplenie polystyrénom nepovažuje za ekologické a preto sa naň v týchto krajinách ani nevzťahuje podpora fondov, ktoré majú za poslanie zlepšovať energetickú bilanciu budov.
  Thermosilit® omietka sa vyrába z Thermosilitu®, vápna a sopečného piesku. Vstupných surovín na výrobu jednotlivých zložiek je dostatok a sú dostupné prakticky po celom povrchu zeme.
  Pri výrobe Thermosilitu® sa využíva 5-10 krát nižšie množstvo energie ako pri polystréne a minerálnej vlne. Jediným výstupom procesu je vodná para. Aj keď sa pri výrobe vápna vyprodukuje pomerne veľké množstvo CO2, vápno pri kontakte so vzduchom na seba naviaže rovnaké množstvo CO2 späť čím sa stáva CO2 neutrálnym.
 • Recyklácia. Už dnes vzniká problém, čo sa bude robiť s tým obrovským množstvom polystyrénu, ktoré sa zákonite do 15-20 rokov bude musieť likvidovať a recyklovať. Táto otázka dnes nie uspokojivo zodpovedaná.
  Thermosilit® omietka vďaka svojej takmer neobmedzenej životnosti tento problém eliminuje a navyše v prípade potreby jej likvidácie je možné ju po rozmixovaní jednoducho použiť ako ekologické hnojivo pre poľnohospodárske účely.
 • Proti požiarne vlastnosti. Polystyrén pri horení produkuje veľké množstvo jedovatých plynov, a preto aj keď je nanesený z exteriéru, môže byť nanášaný len na niektoré budovy a vo väčšine prípadov len do výšky 22,5 metra.
  Thermosilit® má vynikajúce protipožiarne vlastnosti a je používaný ako ochrana proti ohňu v rôznych protipožiarnych systémoch.
 • Klimatická pohoda. Thermosilit® omietka aktívne reguluje vlhkosť v miestnosti. Ak je vlhkosť v miestnosti vysoká, napr. počas sprchovania, prania a podobne, Thermosilit® omietka vďaka vysokému obsahu vápna túto vlhkosť absorbuje a následne v noci, keď percento vlhkosti klesá, nasiaknutú vlhkosť Thermosilit® omietka vracia do prostredia. Ak sú na povrchovú úpravu použité odporúčané vápenné farby, tieto dodávajú stenám antistatický náboj, takže prach nemá tendenciu sa usádzať na stenách, čo pomáha udržiavať zdravšie prostredie pre alergikov.

Thermosilit® omietka je unikátny výrobok, ktorý zabezpečí prirodzenú klímu prostredníctvom regulovania vlhkosti, vysokého tepelného odporu a tepelnej kapacity, ako aj ochranu pred vznikom plesní pri vysokej životnosti celého systému.

Vlastnosti
Prečo zatepliť s Thermosilit omietkou
Aplikačné pokyny pre Thermosilit® omietku
Najčastejšie kladené otázky

Kontakt na nás